Colle del Preit - 2083 metres
Preit - title photo
     photo thanks to: Györgyi Gábor