Petit Mont Cenis - 2182 metres
Petit Mont Cenis - title photo
     photo thanks to: Györgyi Gábor